Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 100/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej

ZARZĄDZENIE NR 100/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej

Numer dokumentu: 100
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE NR 100/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami) oraz Uchwały Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ponieca uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam następujące stawki czynszu za jednorazowe korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej w następujących obiektach:
1. Pomieszczenia w obiektach oświatowych:
1) za salę gimnastyczną - 30 zł za godzinę,
2) za salę lekcyjną - 50 zł za godzinę,
3) za salę komputerową - 100 zł za godzinę.

§ 2. Ustalam następującą stawkę rocznego czynszu za gabinet świadczeń zdrowotnych w zakresie higieny szkolnej obejmującej placówkę szkolną – 480 zł za rok.

§ 3. Ustalam następujące stawki rocznego czynszu dzierżawnego za umieszczenie anteny przekaźnikowej sieci Internet na budynkach i obiektach użyteczności publicznej – 600 zł za rok.

§ 4. Ustala się stawki opłat za wynajem świetlicy wiejskiej, według cennika określonego w poniższej tabeli będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Ustala się cennik za wynajęcie wyposażenia świetlic wiejskich:
1) wynajem stołu – 3,50 zł/szt,
2) wynajem krzesła – 2,50 zł/szt

§ 6.1. Celem zabezpieczenia mienia za każdorazowy wynajem obiektów, o których mowa w § 4 pobiera się kaucje zwrotną w kwocie 300 zł.
2. w przypadku rezygnacji z wynajmu kaucja przepada.
3. Kaucję uiszcza się w Gminnym Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w terminie 14 dni po otrzymaniu pozytywnej decyzji o wynajęciu.
4. W przypadku zniszczeń oraz szkód powstałych w świetlicach wiejskich kaucje zaliczyć należy na poczet likwidacji powstałych szkód i zniszczeń szkód.

§ 7.1. Korzystający z obiektu oprócz opłat za wynajem pokrywa koszty mediów zużytych w czasie wynajmu zgodnie z odczytami liczników.
2. odpłatność za energię elektryczną ustalona zostanie według stawek obowiązujących w danym czasie Koncernu ENEA S.A.
3. Odpłatność za wodę ustalona zostanie według cen obowiązujących na terenie gminy Poniec.
4. Odpłatność za wywóz nieczystości płynnych wynosi 20 zł.

§ 8.1. Stawki opłat wymienione w §1, § 4 i § 5 zawierają należny podatek od towarów i usług VAT.
2. Opłaty stałe uiszcza się w dniu podpisania umowy w Gminnym Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji.
2. Koszty mediów uiszcza się w dniu zdania kluczy do godz. 1400 w Gminnym Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji.

§ 9. Do stawek określonych w § 2 i § 3 dolicza się podatek VAT.

§ 10.1. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie na:
1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Burmistrza Ponieca, Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji,
2) zebrania Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, zebrania i spotkania Kół Gospodyń Wiejskich, Kółek Rolniczych, Rad Rodziców działających przy placówkach oświatowych oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy Poniec,
3) kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla mieszkańców gminy Poniec,
4) imprezy i zabawy organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy oraz dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez gminę Poniec,
5) zebrania, spotkania towarzyskie, zabawy taneczne i uroczystości organizowane przez Sołtysa, Rady Sołeckie, Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze, Rady Rodziców działających przy placówkach oświatowych, organizacje społeczne działające w lokalnym środowisku , lecz są one obowiązane do pokrycia kosztów zużycia, energii elektrycznej, wody oraz odbioru ścieków wg wskazaniu liczników lub obowiązujących ryczałtów.

§ 11. Obiekty, o których mowa w § 1 ust 1 udostępnia się nieodpłatnie stowarzyszeniom i klubom sportowym, działającym na terenie gminy Poniec.

§ 12. Traci moc Zarządzenie nr 70/2011 Burmistrza Ponieca z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

                                                                                                 BURMISTRZ PONIECA

                                                                                                     /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących