Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Poniecu uchwały Nr XXXIX/294/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w terminie do dnia 21 maja 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec do której przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXXIX/294/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec oraz złożyć wnioski, które zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@poniec.pl w terminie do dnia 21 maja 2012 r. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Ponieca.


                                                                                        Burmistrz Ponieca

                                                                                       /-/ Jacek WidyńskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie