Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Poniecu

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Poniecu

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

PONIEC 24.04.2012 R.
GP.6733.1.2012


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że


została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
„Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia
w ul. Rynek, ul. Kościelna, ul. Focha w Poniecu”
NA DZ. NR EWID. 348, 201/2, 189/3

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.                                                                                                             Burmistrz Ponieca
                                                                                                             /-/ Jacek WidyńskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie