Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie wszczęcia postępowania, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rów Polski regulacja w km 21+100 - 28+200

Obwieszczenie wszczęcia postępowania, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rów Polski regulacja w km 21+100 - 28+200

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

Poniec, dnia 10 maja 2012r.

GP 6220.03.2012

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ponieca

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ]

 

zawiadamiam strony postępowania


o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Damian Zgrabczyński z BPWMiIŚ BIPROWODMEL Sp. zo.o. ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, pełnomocnika wnioskodawcy Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Rów Polski – regulacja rzeki w km 21+100 – 28+200, Gm. Poniec, pow. gostyński”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.

Jednocześnie informuję, że organ pismem z dnia 10.05.2012r. na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 78 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz danych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poniec adres: www.poniec.pl

                                                                                                          

                                                                                                          Burmistrz Ponieca
                                                                                                           /-/ Jacek Widyński

 

Termin wywieszenia 10.05.2012r. do 25.05.2012r. włącznie
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie