Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Z A W I A D O M I E N I E BURMISTRZA PONIECA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Z A W I A D O M I E N I E BURMISTRZA PONIECA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

PONIEC 14.05.2012 R.


GP.6733.2.2012

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ZGODNIE Z ART. 61 § 1 I § 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - USTAWA Z DNIA 14.06.1960 (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2000 R. NR 98, POZ. 1071 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ORAZ ART. 53 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. Z 2003 R. NR 80, POZ. 717) ZAWIADAMIAM, ŻE NA WNIOSEK BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA „WIN” UL. WOŁODYJOWSKIEGO 55, 64-100 LESZNO, pełnomocnika inwestora Gmina Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na „Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej”

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STRONY MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Z MATERIAŁAMI DOSTARCZONYMI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, DOTYCZĄCYMI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI ORAZ ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI - W TERMINIE 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA NIEJSZEGO PISMA, W URZĘDZIE MIEJSKIM W PONIECU, 64-125 PONIEC UL. RYNEK 24, POK NR 09, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 

                                                                                                           Burmistrz Ponieca
                                                                                                            /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie