Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » OBWIESZCZENIE Burmistrza Ponieca z dnia 18 maja 2012r. dot. wydania Postanowienia nr GP. 6220.01.2012 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji

OBWIESZCZENIE Burmistrza Ponieca z dnia 18 maja 2012r. dot. wydania Postanowienia nr GP. 6220.01.2012 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ponieca

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ]

 

zawiadamiam

 

że w dniu 18 maja 2012r. zostało wydane Postanowienie nr GP. 6220.01.2012 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Prowadzenie hodowli bydła w projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 112,50 DJP zlokalizowanym w miejscowości Bączylas, Gm. Poniec, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 53 obręb Bączylas”
Inwestorem ww. inwestycji jest: Gospodarstwo Rolne Waldemar Dworzyński, Bączylas 13, 63 – 805 Łęka Mała.
Na przedmiotowe postanowienie nie służy stronom zażalenie.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniec pokój nr 9 w godzinach otwarcia urzędu (od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 18 maja 2012r. do dnia 4 czerwca 2012r.)                                                                                                         Burmistrz Ponieca
                                                                                                         /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie