Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

Poniec, dnia 17.09.2012r.
GP 6220.02.2012

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 29, art.33 ust. 1 art. 34 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w toku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego Rokosowo” Gm. Poniec, pow. gostyński
na terenie działek o nr ewidencyjnych: obręb geodezyjny Rokosowo: 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 284, 286/1, 286/2, 282, 283, 287, 288, 279, 280, 281.
Inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno.

Zgodnie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym Burmistrz Ponieca informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia, w terminie 21 dni tj od dnia 18.09.2012r. do 08.10.2012r na adres Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24, lub osobiście w godzinach urzędowania (pn. 800 – 1600, wt. – pt. 700-1500).
Organem właściwym do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, natomiast organem właściwym do wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
Organem właściwym do wydania decyzji jak i do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ponieca.

                                                                                                     Burmistrz Ponieca
                                                                                                     /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-09-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie