Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » OBWIESZCZNIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec

OBWIESZCZNIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

OBWIESZCZNIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec

 

Na podstawie art. 27, 11 pkt 1-11 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami), art. 39-43, 46, 51 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2010 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

• projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec – przedmiot i zakres zmiany studium:
 tereny zabudowy usługowo – rekreacyjnej z prawem wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej,
 tereny zabudowy mieszkaniowej,
 tereny sportu, rekreacji, wypoczynku i zieleni parkowej,
 tereny zabudowy mieszkaniowej,
 terenów NO (oczyszczalnie ścieków) – przywrócenie przeznaczenia istniejącego przed uchwaleniem studium, we wsiach: Czarkowo, Grodzisko, Janiszewo, Łęka Mała, Sarbinowo, Szurkowo i Żytowiecko;
• prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec.


w dniach od 05.11.2012r. do 26.11.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec (w godzinach urzędowania) oraz na stronie internetowej: www.poniec.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.11.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu o godz. 12:00.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w formie ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Ponieca – jako organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 19.12.2012r.                                                                                                         Burmistrz Ponieca
                                                                                                         /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie