Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rów Polski – regulacja rzeki w km. 21+100 – 28+200, gm. Poniec, pow. gostyński

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rów Polski – regulacja rzeki w km. 21+100 – 28+200, gm. Poniec, pow. gostyński

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

 
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Poniec, dnia 14.11.2012r.
GP 6220.03.2012

O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 29, art.33 ust. 1 art. 34 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w toku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rów Polski – regulacja rzeki w km. 21+100 – 28+200, gm. Poniec, pow. gostyński” Inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno.

Zgodnie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym Burmistrz Ponieca informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia, w terminie 21 dni tj od dnia 14.11.2012r. do 06.12.2012r na adres Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24, lub osobiście w godzinach urzędowania (pn. 8:00 – 16:00, wt. – pt. 7:00-15:00).

Organem właściwym do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, natomiast organem właściwym do wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
Organem właściwym do wydania decyzji jak i do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ponieca


                                                                                                        Burmistrz Ponieca
                                                                                                        /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie