Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rów Polski- regulacja rzeki w km 21+100 – 28+200, gm. Poniec, pow. gostyński"

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rów Polski- regulacja rzeki w km 21+100 – 28+200, gm. Poniec, pow. gostyński"

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

Poniec, dnia 12 grudnia 2012r.

GP 6220.03.2012

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca
w sprawie umorzenia postępowania w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
„Rów Polski- regulacja rzeki w km 21+100 – 28+200, gm. Poniec, pow. gostyński"

 

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Burmistrz Ponieca

 zawiadamia strony postępowania

 o wydanej w dniu 12 grudnia 2012r. decyzji umarzającej prowadzone postępowanie w oparciu o art. 105 § 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rów Polski- regulacja rzeki w km 21+100 – 28+200, gm. Poniec, pow. gostyński" , w związku z wnioskiem Pana Franciszka Halca dyrektora Rejonowego Oddziału w Lesznie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie.

W związku z faktem, iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowanie znajduje art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje powiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zawieszenie na stronie biuletynu informacji publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego Poniec, a także na tablicy ogłoszeń Sołectw: Śmiłowo, Dzięczyna, Rokosowo i Drzewce
Niniejsze obwieszczenie uznaje się za dokonane po 14 dniach od doręczenia.                                                                                                   Burmistrz Ponieca
                                                                                                   /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie