Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji zmieniająca decyzję budowy kanalizacji w Łęce Wielkiej

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji zmieniająca decyzję budowy kanalizacji w Łęce Wielkiej

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

PONIEC 12.12.2012 R.

GP.6733.2.2012

Z A W I A D O M I E N I 
BURMISTRZA PONIECA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że

została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne
w sprawie zmiany decyzji o ustalenia lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości :

- Łęka Wielka dz. ozn. nr geod. 91, 122, 165/1, 204, 205, 218,
286/4, 287, 323, 412, 427, 484,

- Bączylas dz. ozn. nr geod. 57 i 9

 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.


                                                                                                     Burmistrz Ponieca
                                                                                                     /-/ Jacek Widyński

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie