Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 198/2013 Burmistrza Ponieca z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 198/2013 Burmistrza Ponieca z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2013 roku.

Numer dokumentu: 198
Rok (4 cyfry): 2013

Zarządzenie Nr 198/2013
Burmistrza Ponieca
z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie:
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXIV/196/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Poniec z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok oraz uchwały Nr XXXIX/296/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert.
1. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                                                                     Burmistrz Ponieca
                                                                                                     /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie