Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

Poniec , dnia 28 lutego 2013r.

GP 6220.10.2012

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PONIECA


o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 Burmistrz Ponieca działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 63 ust 5 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 zawiadamia strony postępowania

 że zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Farma Wiatrowa Poniec II”, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Poniec i Krobia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuje się, że w związku z art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu na każdym etapie, tj. zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Poniecu , jak również o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu, ze względu na swój interes prawny i obowiązek”

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje powiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Obwieszczenie podaje się do wiadomości za pomocą: BIP Gminy Poniec ,Tablice ogłoszeń: Poniec, Miejska Górka, Krobia, Tablice ogłoszeń w sołectwach gm. Krobia: Kuczyna, Przyborowo, Ciołkowo, Niepart, Tablice ogłoszeń w sołectwach gm. Poniec: Szurkowo, Sarbinowo, Tablice ogłoszeń w sołectwach gm. Miejska Górka: Gostkowo, Roszkowo

Zgodnie z art. 49 Kpa „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia.

Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie


                                                                                                        Burmistrz Ponieca
                                                                                                        /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie