Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013.

Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013.

Numer uchwały: 217
Numer sesji: XXVII
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała nr XXVII/217/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie
zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013 nr XXV/204/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W §1
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 19.930.756 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.528.756 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 402.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 125.960 zł.

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 21.691.298 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 17.471.298 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 4.220.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.927.236 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.541.369 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.385.867 zł.,”,
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.324.937 zł.”.
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.133.211 zł.,”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.760.542 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczek,
2) kredytów.”.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 2.870.542 zł.,
2) rozchody 1.110.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.
5. § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.370.542 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.760.542 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w
kwocie 1.110.000 zł.,

6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2013.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących