Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Ogłoszenie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogłoszenie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

Poniec , dnia 24 czerwca 2013 r.


GP 6220.4.2013

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PONIECA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania

 że na wniosek „TRANSKON” Wiesława Koncewicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 63-810 Borek Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Podjęcie działalności w zakresie przetwarzania odpadów tj. odzysku komunalnych osadów ściekowych w istniejących silosach w m. Rokosowo, gmina Poniec (działka 236/2)”

Informuję, że organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Ponieca, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w sprawie są odpowiednio: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Jednocześnie informuję, że w związku z art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu na każdym etapie, tj. zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także składania uwag i wniosków.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec (pok. Nr 9) w godz. 8.00 – 15.00.

Informuję że w dniu 24.06.2013r, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz danych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poniec adres: www.poniec.pl


                                                                                                          Burmistrz Ponieca
                                                                                                           /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie