Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA z dnia 25 czerwca 2013

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA z dnia 25 czerwca 2013

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

Poniec, dnia 25 czerwca 2013 r.

GP 6220.02.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA

 Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Ponieca

 zawiadamia strony postępowania

 że na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) na wniosek Franciszka Halca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie, 64-100 Leszno sprostowano błąd pisarski w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 8+100 – 21+100 wraz z budową trzech jazów oraz odbudową Kanału Obiegowego w Poniec” znak GP 6220.02.2011 z dnia 8 sierpnia 2011r.w ten sposób, że:

Na pierwszej stronie decyzji, w wierszu 39:
- jest „283”
a winno być „383”

Na pierwszej stronie decyzji, w wierszu 40:
- jest „602/1”
- winno być „502/1”

Na drugiej stronie decyzji, w wierszu 11
- jest „628/2, 845, 846/1, 684/4, 187/52, 698, 856, 682, 535, 683/4, 189/1 186/13, 842, 849/2, 843”
winno być 628/2, 845, 846/1, 684/4, 684/5, 187/52, 698, 856, 682, 535, 683/4, 189/1 186/13, 842, 849/2, 843”

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec (pok. Nr 9 w godz. 8.00 – 15.00).

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

                                                                                                    Burmistrz Ponieca
                                                                                                    /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie