Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji - Budowa oświetlenia ulicznego w Łęce Małej

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji - Budowa oświetlenia ulicznego w Łęce Małej

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

PONIEC 02.07.2013R.


GP.6733.19.2013

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam, że

 

została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
„Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23kV” na dz. nr ewid. 77/24, 77/7 i 68 obręb Łęka Mała Gm. Poniec.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.
Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska nr 54, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia.


                                                                                                            Burmistrz Ponieca
                                                                                                             /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie