Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Ogłoszenie Burmistrza Ponieca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp - Farma Wiatrowa Poniec II

Ogłoszenie Burmistrza Ponieca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp - Farma Wiatrowa Poniec II

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Farma Wiatrowa Poniec II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i agospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXXIX/295/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec II w zakresie obejmującym część gruntów położonych
w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo i Szurkowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 sierpnia 2013 r. do 18 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2013 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ponieca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2013 r.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec II w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w godzinach urzędowania oraz o możliwości złożenia uwag, które zgodnie z art. 40 cyt. ustawy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres inwestycje@poniec.pl w terminie do dnia 8 października 2013 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrza Ponieca.

                                                                                                     Burmistrz Ponieca
                                                                                                     /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie