Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o inwestycji celu publicznego - Budowa kablowej linii oświetlenia - Drzewce

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o inwestycji celu publicznego - Budowa kablowej linii oświetlenia - Drzewce

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

Poniec 07.10.2013 r.

GP.6733.33.2013                                                                                 

 Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam, że na wniosek Pana Piotra Grocholewskiego dyrektora Eneos Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Pełnomocnika inwestora ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego nn 0,23kV” na dz. nr ewid.  22/20 obręb Drzewce Gm. Poniec.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji. jednocześnie informuję, że stronom przysługuje prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu na każdym etapie, tj. zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także składania uwag i wniosków, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 09, w godzinach pracy Urzędu.

  

                                                                                                      Burmistrz Ponieca
                                                                                                     /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie