Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji - Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji - Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania

Numer dokumentu: GP.6733.1.2014
Rok (4 cyfry): 2014

PONIEC 12.05.2014R.


GP.6733.1.2014

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam, że

 

została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
„Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania
na Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji”
na dz. nr ewid. 1188/4 obręb Poniec

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.


Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska nr 54, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia.                                                                                                          Burmistrza Ponieca
                                                                                                           /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie