Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu


1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
4) znajomość ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.
5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) nieposzlakowana opinia,
7) dobra znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office ( Word, Excel, Power Point) oraz doświadczenie w obsłudze programów finansowo-księgowych,
8) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:
1) kandydat powinien okazać się: dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością, umiejętnością pracy indywidualnej i zespołowej, presją czasu ,umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność wyjaśniania i przekazywania informacji, 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Kierowanie działalnością OPS oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
2) Organizacja pracy w OPS, na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie pracy.
3) Sporządzanie planu finansowego jednostki.
4) Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy.
5) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
6) Organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności socjalnej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb gminy.
7) Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników OPS,
8) Kontrola spraw księgowych i kadrowo-płacowych.
9) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników zatrudnionych w OPS oraz ich pracy w terenie.
10) Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu działania OPS,
11) Współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym.
12) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Ponieca.

4.  Warunki pracy:
     - miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
     - praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
     - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

W maju 2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

5.  Wymagane dokumenty:  
1) Życiorys (CV),
2) List motywacyjny,
3) Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie - kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
4) Dokument potwierdzający tożsamość – kserokopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
6) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
7) Inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia „kwalifikacje i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia itd.) – kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Poniecu  ul. Rynek 24  lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy  naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu” w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2017-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-22
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących