Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZARZĄDZENIE NR 78/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka 854/1 o pow. 1,1377 ha.

ZARZĄDZENIE NR 78/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka 854/1 o pow. 1,1377 ha.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE NR 78/2007
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 21 sierpnia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka 854/1 o pow. 1,1377 ha.

Na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości { Dz. U. Nr 207, poz. 2108}, art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego {Dz. U. Nr 64, poz. 592} oraz Uchwały Nr VI/57/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 120, 499, 513, 853, 854/1, stanowiącej własność gminy Poniec, w związku z zarządzeniem Nr 49/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Poniecu, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

zarządza się, co następuje:

§ 1 Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej numerem działki 854/1 o powierzchni 1,1377 ha, położonej w Poniecu, uregulowanej w KW Nr 22462.

§ 2 Podaje się do publicznej wiadomości:

1) Ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3 Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wz. BURMISTRZA PONIECA
Jacek Widyński
Zastępca Burmistrza
Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 78/2007
Burmistrza Ponieca
z dnia 21 sierpnia 2007 r.


Burmistrz Ponieca
ogłasza
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej
położonej w Poniecu

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka numer 854/1 o pow. 1,1377 ha, położona w Poniecu. Właściciel :Gmina Poniec, KW Nr 22462 - prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gostyniu - Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w południowo - wschodniej części, na obrzeżu miejskiej zabudowy. Dojazd i dojście bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej prowadzącej z Ponieca do Krobi, drogą gruntową około 120 m. Działka o kształcie regularnym, teren ze skłonem w kierunku zachodnim, uprawiana rolniczo. Nieruchomość sąsiaduje w uprawami polowymi. Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - przedmioty grunt przeznaczony jest pod użytki rolnie i aktualnie na cele produkcji rolnej wykorzystywane.


Cena wywoławcza nieruchomości: 18.920 zł.
Wadium 3.784 zł.
Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny
wywoławczej

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 31.07.2007 r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium na rachunek Gminy Poniec – Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 08.10.2007 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. i treścią niniejszego ogłoszenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2007 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 – sala nr 7 I p. .
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Poniec.
Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi nabywca. Do ceny kupna sprzedaży zostaną doliczone koszty: wyceny nieruchomości i dokumentacji geodezyjnej.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Burmistrz Ponieca może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy. Gmina Poniec nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w ich powierzchni.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców {tj. Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758}.
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie ma kwalifikacji rolniczych, nie zamieszkuje w gminie w której położona jest chociaż część nieruchomości, nie będzie prowadził osobiście gospodarstwa i gdy nieruchomość łącznie z gruntami własnymi i dzierżawionymi przekroczy 300 ha użytków Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu.
Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24, pok. nr 13 I p., tel. (0-65) – 573 – 15 – 33 wew. 23, w poniedziałki w godz. 800-1600, od wtorku do piątku w godz. 700-1500, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.


Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 78/2007
Burmistrza Ponieca
z dnia 21.08.2007 r.BURMISTRZ PONIECA

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 oraz na stronie internetowej Gminy Poniec http://bip.poniec.leszczynskie.net/inf.komunikaty zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Poniecu, oznaczonej jako dz. ew. nr 854/1 o pow. 1,1377 ha, uregulowanej w KW Nr 22462.
Cena wywoławcza: 18.920 zł.
Wadium: 3.784 zł
Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do ceny kupna sprzedaży zostaną doliczone koszty niezbędnej dokumentacji geodezyjnej oraz wyceny.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium na rachunek Gminy Poniec – Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 08.10.2007 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2007 r . o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24, sala 7.
Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ul. Rynek 24, pok. nr 9 I p., tel. (0-65)-573-15-33 wew. 23, w poniedziałki w godz. 8-16 i wt. – pt. godz. 7-15, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.Załącznik
do Regulaminu
OŚWIADCZENIE
Przewodniczącego/członków*) Komisji Przetargowej wyznaczonej w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Poniecu, oznaczonej jako dz. ew. nr 854/1, o pow. 1.1377 ha, uregulowanej w KW Nr 22462

Ja ...............................................................................................................................syn/córka*)
(imię i nazwisko)

.................................................................................... zamieszkały/a w ......................................
................................................................................ legitymujący/a się dowodem osobistym*),
paszportem*) ......................................................
(seria, nr)
oświadczam, że:
 nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, stających do przetargu,
 nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, stających do przetargu,
 przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania przetargowego nie byłem w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo członkami władz osób prawnych stających do przetargu,
 nie pozostaję z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.
Poniec, dnia ........................... podpis .............................

*) niepotrzebne skreślićZałącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 78/2007
Burmistrza Ponieca
z dnia 21.08.2007 r.I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W PONIECU – DZIAŁKA GRUNTU NUMER 854/1 O POW. 1,1377 HA


Regulamin Przetargu


1. Postanowienia ogólne.
1) Regulamin określa zasady przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Poniecu, będącej własnością Gminy Poniec.
2) Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny.
2. Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu.
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego {Dz. U. Nr 64, poz. 592}.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości {Dz. U. Nr 207, poz. 2108}.
 Uchwała Nr VI/57/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 120, 499, 513, 853, 854/1, stanowiącej własność gminy Poniec.
 Zarządzenie Nr 49/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Poniecu, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 Zarządzenie Nr 78/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka 854/1 o pow. 1,1377.
3. Przedmiot przetargu i jego cena.
1) Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej jako dz. ew. nr 854/1 obręb Poniec o o pow. 1,1377 ha, uregulowanej w KW Nr 22462.
2) Szczegółowy opis przedmiotu przetargu znajduje się w zarządzeniu Nr 49/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Poniecu, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Warunki zakupu zostały określone w ogłoszeniu o przetargu.
3) Cena wywoławcza nieruchomości podana została do publicznej wiadomości
w ogłoszeniu o przetargu.
4. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.
1) Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna lub osoba prawna.
2) Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomości w wyniku niniejszego przetargu,
po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)
3) Cudzoziemiec jest zobowiązany do przedłożenia w tłumaczeniu dokumentów rejestrowych z kraju jego pochodzenia, potwierdzonych za zgodność z miejscem wystawienia przez odpowiedni polski konsulat.
4) Oferent zobowiązany jest do:
• wniesienia wadium w formie, terminie oraz sposobie określonym w ogłoszeniu
o przetargu.
• zapoznania się z zarządzeniem Nr 49/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Poniecu, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz zarządzeniem w sprawie ogłoszenia przetargu nr 78/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r.
5) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6) Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu),
z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.
5. Komisja Przetargowa.
1) Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa wyznaczona przez Burmistrza Ponieca, zwana dalej Komisją.
2) Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu Przetargu oraz obowiązujących przepisów prawa.
3) Zasady postępowania członków Komisji:
a) Komisja ma obowiązek traktować wszelkie materiały i informacje otrzymane w związku z postępowaniem jako poufne,
b) Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na względzie dobro Gminy Poniec,
c) w postępowaniu przetargowym członkami Komisji nie mogą być osoby, które:
- pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, stających do przetargu,
- przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania przetargowego były
w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo członkami władz osób prawnych stających do przetargu,
- pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d) członkowie Komisji podpisują stosowne oświadczenie (treść określona w załączniku do Regulaminu Przetargu),
e) w przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest powiązany z którymkolwiek Oferentem, jest on obowiązany bezzwłocznie złożyć rezygnację z udziału w postępowaniu przetargowym.
6. Przetarg.
1) Przetarg prowadzi Przewodniczący Komisji.
2) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą nieruchomości oraz w sytuacji, kiedy przetarg został prawidłowo ogłoszony i nikt do niego nie przystąpił.
4) Burmistrz Ponieca może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.
5) Przetarg odbywa się w obecności Oferentów, w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu.
6) Wchodząc do sali przetargowej, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przestawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami.
7) Przetarg otwiera Przewodniczący Komisji, przekazując uczestnikom informacje
o nieruchomości, cenie wywoławczej, skutkach uchylenia się od zawarcia umowy oraz podając do wiadomości imiona i nazwiska lub nazwy osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.
8) Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
9) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do czasu trzykrotnego wywołania.
10) Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
11) Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która przetarg wygrała.
7. Protokół z przetargu.
1) Protokół z przeprowadzonego przetargu zawiera w szczególności informacje:
a) termin i miejsce przetargu,
b) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według ewidencji gruntów i księgi wieczystej,
c) o obciążeniach nieruchomości,
d) o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem,
e) o rozstrzygnięciach podjętych przez Komisję wraz z uzasadnieniem,
f) najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,
g) imię, nazwisko i adres osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości,
h) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków Komisji.
2) Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza Przewodniczący Komisji, a podpisują go Przewodniczący i obecni członkowie Komisji.
3) Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, oznaczonej jako działka nr 854/1.
8. Zawarcie umowy.
1) W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
2) Nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić całą kwotę osiągniętą w przetargu, a nie uiszczenie tej kwoty powoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium.
3) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 8.1 Regulaminu, Burmistrz Ponieca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
4) Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca (opłaty notarialne, skarbowe i sądowe).
5) Do ceny nabycia nieruchomości zostaną doliczone koszty niezbędnej dokumentacji geodezyjnej oraz wyceny.
6) Z dniem zawarcia umowy notarialnej, nieruchomość zostaje przekazana nabywcy.
9. Postanowienia końcowe.
1) Wymieniony w treści pkt 5.3 d) załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
2) Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Ponieca.
3) Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
4) Burmistrz Ponieca może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.
5) W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Ponieca, do czasu jej rozpatrzenia, dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących